Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boogle Smart Cycling B.V.

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Boogle Bike:                  De fiets inclusief alle daarbij behorende accessoires, zoals omschreven op de website, die door de Member van Boogle Smart Cycling wordt gehuurd en waarop de Overeenkomst betrekking heeft;

Boogle Smart Cycling: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Edwin Groen Tweewielers BV onder de naam handelend Boogle Smart Cycling B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1704 BT) Heerhugowaard aan de Harlingerstraat 7b en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 37059960;

Huurperiode:                De in de Overeenkomst vermelde periode, gedurende welke de Member van Boogle Smart Cycling een Boogle Bike huurt;

Huurprijs:                      Het bedrag dat de Member maandelijks aan Boogle Smart Cycling verschuldigd is ten behoeve van de huur van de Boogle Bike;

Member:                        Natuurlijke personen, rechtspersonen, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede dienst vertegenwoordigers en gemachtigden, die met Boogle Smart Cycling een overeenkomst hebben gesloten of wensen af te sluiten of die anderszins van de diensten van Boogle Smart Cycling gebruik maken;

Ontvangstbewijs          Het formulier waarop de Member bevestigt de Boogle Bike van Boogle Smart Cycling in ontvangst te hebben genomen;

Overeenkomst:            De huurovereenkomst tussen Boogle Smart Cycling en de Member;

Inleverbewijs               Het formulier waarop de Boogle Smart Cycling bevestigt de Boogle Bike van de Member in ontvangst te hebben genomen;

Verzekering                 De door Boogle Smart Cycling af te sluiten verzekering voor de Boogle Bike.

 

 1. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Boogle Smart Cycling en de Member, welke betrekking hebben op het huren van de Boogle Bike.

2.2 Door het bezoeken van de website alsmede door aanmelding gaat de Member akkoord met de algemene voorwaarden. Bij aanmelding dienen deze voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Boogle Smart Cycling vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Indien Boogle Smart Cycling niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Boogle Smart Cycling in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst en ingang van de Huurperiode

3.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Boogle Smart Cycling de aanvraag voor een Boogle Bike heeft bevestigd en/of akkoord is gegaan, dan wel een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst.

3.2 De Member zijnde een consument heeft recht op 14 dagen bedenktijd. Dit betekent dat de Member zijnde een consument het recht heeft om de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de Boogle Bike heeft ontvangen.

3.4 De Huurperiode gaat in op de dag dat de Boogle Bike aan de Member ter beschikking wordt gesteld en de Member het Ontvangstbewijs heeft ondertekend.

3.5 De looptijd van de Huurperiode is in de Overeenkomst opgenomen.

3.6 Na het verstrijken van de afgesloten Huurperiode, worden de overeenkomst en de Huurperiode automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden is opgezegd.

 1. Levering

4.1 De Boogle Bike wordt door Boogle Smart Cycling geleverd door terbeschikkingstelling van de Boogle Bike op het door Member aangegeven adres. Indien Boogle Smart Cycling dit noodzakelijk acht, kan Boogle Smart Cycling gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Member een andere Boogle Bike toewijzen. De Member wordt schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van een nieuwe Boogle Bike.

4.2 Bij het in ontvangst nemen van de Boogle Bike ondertekenen de Member en een medewerker van Boogle Smart Cycling het Ontvangstbewijs. De Member verklaart hiermee de Boogle Bike in goede orde van Boogle Smart Cycling in ontvangst te hebben genomen.

4.3 De door Boogle Smart Cycling opgegeven leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

4.4 In het geval dat een met de Member overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Boogle Smart Cycling ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

4.5 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Member niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

 1. Betaling van de Huurprijs

5.1 De Member is de Huurprijs verschuldigd vanaf de dag dat de Huurperiode ingaat of in is gegaan.

5.2 De betaling van de Huurprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan en vindt plaats door middel van een automatische incasso, waarbij Boogle Smart Cycling bij het sluiten van de Overeenkomst door de Member wordt gemachtigd de Huurprijs en andere verschuldigde kosten automatisch te mogen incasseren van het door de Member opgegeven rekeningnummer

5.3 De Member blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aan Boogle Smart Cycling verschuldigde betalingen.

5.4 Indien de Member de Boogle Bike, om wat voor reden dan ook, niet gebruikt of niet kan gebruiken, heeft dat op geen enkele wijze invloed op de betalingsverplichting(en) van de Member.

5.5 Bij niet tijdige of uitblijvende betaling stuurt Boogle Smart Cycling de Member een aanmaning.

5.6 Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, dan is de Member, vanaf het verstrijken van de vervaldatum, de wettelijke rente verschuldigd en heeft Boogle Smart Cycling het recht de vordering uit handen te geven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Boogle Smart Cycling moet maken om de vordering te incasseren komen voor rekening van de Member. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

5.7 Iedere betaling door de Member strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Member tot voldoening de verschuldigde Huurprijs.

 1. Wijziging van de Huurprijs

6.1 Boogle Smart Cycling heeft het recht om de Huurprijs te wijzigen, indien er in de periode tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en het door de Member in ontvangst nemen van de Boogle Bike wijzigingen hebben voorgedaan in de opbouw van de Huurprijs.

6.2 Indien de Huurprijs, in de periode tussen het tot stand komen van de Overeenkomst en het door de Member in ontvangst nemen van de Boogle Bike, door Boogle Smart Cycling wordt verhoogd, dan kan de Member de Overeenkomst kosteloos schriftelijk ontbinden binnen 5 dagen nadat Boogle Smart Cycling de Member over deze verhoging heeft geïnformeerd.

6.3 Boogle Smart Cycling heeft het recht om de Huurprijs gedurende de Huurperiode te wijzigen op basis van:

 1. a) Het prijsindexcijfer vastgesteld door het CBS;
 2. b) Kostenverhogende effecten als gevolg van overheidsmaatregelen;
 3. c) Kostenverhogende effecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
 4. d) Gewijzigde specificaties van de Boogle Bike, op verzoek van de Member, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen.

6.4 De Member wordt schriftelijk of via de e-mail van een huurprijswijziging in kennis gesteld en van de datum waarop de nieuwe Huurprijs in werking treedt.

 1. Eigendom

7.1 Boogle Smart Cycling blijft te allen tijde eigenaar van de Boogle Bike.

 1. Schade en/of diefstal

8.1 Indien voor de Boogle Bike een Verzekering is afgesloten, verklaart de Member de voorwaarden die van toepassing zijn op de Verzekering, te hebben ontvangen en de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.

8.2 Ingeval van schade of een defect aan de Boogle Bike is het de Member niet toegestaan de Boogle Bike te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

8.3 Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich op de Boogle Bike bevinden, vallen niet onder de Verzekering en worden niet vergoed door Boogle Smart Cycling.

8.4 In geval van diefstal, vermissing en/of bij vernieling van de Boogle Bike is Member verplicht om dit binnen 24 uur schriftelijk te melden aan Boogle Smart Cycling via info@booglebike.nl, de sleutel van de Boogle Bike aan Boogle Smart Cycling te overhandigen en aangifte te doen bij de politie. Member is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type membership. Het van toepassing zijnde eigen risico per membership (inclusief BTW) is:

Boogle Basic                € 40,–

Boogle Comfort           € 60,–

Boogle E-Bike              € 80,–

Boogle Speed Pedelec  € 100,–

Member ontvangt van Boogle Smart Cycling een vervangende Boogle Bike nadat de aangifte is afgerond.

Indien Member bij diefstal van de Boogle Bike niet beschikt over een fietssleutel of geen politieaangifte wil doen gelden de tarieven zoals genoemd in artikel 14.6

8.5 Indien de Boogle Bike door de gemeente is verwijderd, heeft Member minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (Boogle Bikeen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van Member. Nadat de Boogle Bike minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt Boogle Smart Cycling de Boogle Bike op en zal contact worden opgenomen met Member om een nieuwe Boogle Bike te leveren. Boogle Smart Cycling heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij Member zoals eventuele verkrijgingskosten.

8.6 Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Boogle Bike altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de Boogle Bike met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.

8.7 Wanneer er (onder)delen van de Boogle Bike missen of worden gestolen, heeft Boogle Smart Cycling het recht dit bij Member in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Boogle Bike en type membership is op te vragen.

8.8 Wanneer de Member de sleutel kwijt van de Boogle Bike verloren is, zorgt Boogle Smart Cycling ervoor dat de Member zo snel mogelijk een nieuwe sleutel van de Boogle Bike ontvangt. Voor het maken van een nieuwe sleutel is Boogle Smart Cycling gerechtigd € 15,00 (inclusief BTW)in rekening te brengen.

 1. Gebruik van de Boogle Bike

9.1 De Member mag de Boogle Bike uitsluitend gebruiken voor het normale daartoe beoogde doel, elk ander gebruik is hem strikt verboden. Bekeuringen bij gebruik van de Boogle Bike zijn voor rekening van de Member en zullen volledig worden doorberekend excl. € 10,– administratiekosten.

9.2 De Member is verplicht de Boogle Bike als een goed huisvader te gebruiken en al het nodige te doen om beschadiging van, vernieling aan en verdwijning van de Boogle Bike te voorkomen. De Member draagt er zorg voor dat de Boogle Bike zich te allen tijde in goede staat bevindt.

9.3 Indien sprake is van schade en slijtage van de Boogle Bike anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Boogle Smart Cycling, behoudt Boogle Smart Cycling zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Member.

9.4 Het is de Member niet toegestaan de Boogle Bike onder te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

9.5 De Member dient alle bij de Boogle Bike ter beschikking gestelde dan wel medegedeelde instructies, voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.

9.6 Het is de Member niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boogle Smart Cycling veranderingen aan de Boogle Bike aan te (laten) brengen. Het is de Member evenmin toegestaan de Boogle Bike zelf te repareren of door een ander bedrijf te laten repareren dan het servicepunt waardoor de Boogle Bike is geleverd.

 1. Onderzoeksplicht en reclames

10.1 De Member is verplicht bij of terstond na aflevering na aflevering te controleren of de Boogle Bike aan de overeenkomst beantwoordt en te controleren of alle onderdelen geleverd zijn. Geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of onvolledigheden, dient de Member op straffe van verval van iedere aansprakelijkheid ter zake, terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk aan Boogle Smart Cycling te vermelden.

10.2 Indien er op een later moment gebreken aan het licht komen omdat deze tijdens deze eerste controle nog niet aanwezig waren en vastgesteld konden worden, dienen deze gebreken onverwijld na constatering van de gebreken, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, schriftelijk aan Boogle Smart Cycling te worden medegedeeld.

10.3 Indien de Member reclameert, moet de Member de Boogle Bike in onveranderde staat laten en gedurende een door Boogle Smart Cycling aan te geven termijn ter beschikking houden van Boogle Smart Cycling totdat Boogle Smart Cycling de klachten heeft kunnen onderzoeken.

10,4 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt of Boogle Smart Cycling ondanks haar verzoek daartoe niet in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken, komt de Member geen recht meer toe op reparatie of vervanging.

10.5 Wanneer de Member de Boogle Bike gebruikt voor een doel waarvoor het naar normaal gebruik niet bestemd is, worden klachten niet in behandeling genomen.

10.6 De betalingsverplichting van de Member wordt niet opgeschort door het (tijdig) reclameren door de Member. Daarnaast blijft de Member in dat geval gehouden tot afname en betaling van de Boogle Bike.

10.7 Ingeval van tijdig en gegronde reclame terzake zal Boogle Smart Cycling tot reparatie van de Boogle Bike overgaan. Indien reparatie van de Boogle Bike niet mogelijk is, zal Boogle Smart Cycling aan de Member een vervangende Boogle Bike ter beschikking stellen.

10.8 Boogle Smart Cycling is in geen geval tot enige andere prestatie of vergoeding, dan zoals in de voorgaande leden omschreven gehouden.

 1. Ontbinding

11.1 Boogle Smart Cycling heeft het recht om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, waaronder de kosten, door die ontbinding direct en/of indirect ontstaan, en interest, onder andere indien:

 1. a) de Member een of meer verplichtingen ten aanzien van Boogle Smart Cycling, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet (volledig en/of tijdig) nakomt;
 2. b) beslag wordt gelegd op goederen of op het vermogen van de Member, dan wel een gedeelte daarvan;
 3. c) de door Boogle Smart Cycling gewenste verzekering, als gevolg van extreem schadeverloop, niet meer kan worden verkregen;
 4. d) van overheidswege de Boogle Bike wordt gevorderd;
 5. e) de Member surseance van betaling aanvraagt of in staat van is faillissement geraakt of dreigt te geraken;
 6. f) de Member onder curatele wordt gesteld;
 7. g) zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Boogle Smart Cycling op de Member beperken;
 8. h) de Member naar het buitenland is verhuisd of gaat verhuizen;
 9. i) indien de Boogle Bike zodanig is of wordt beschadigd dat, naar het voor beide partijen bindend oordeel van Boogle Smart Cycling, herstel in technisch of economisch opzicht niet meer is gerechtvaardigd;
 10. j) de Boogle Bike verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook;
 11. k) de Member komt te overlijden.

11.2 Bij ontbinding van de Overeenkomst ingevolge lid 1a t/m 1j van dit artikel dient de Member, de resterende huurtermijnen terstond in zijn geheel te betalen. Boogle Smart Cycling is in geval van ontbinding op een geen enkele manier gehouden tot vergoeding van de schade en de kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

11.3 Bij ontbinding van de Overeenkomst ingevolge het lid 1k van dit artikel, is/zijn de erfgena(a)m(en) geen vergoeding aan Boogle Smart Cycling verschuldigd.

 1. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst

12.1 De Member kan de Overeenkomst tussentijds beëindigen, maar niet eerder dan 1 jaar na het aangaan van de Overeenkomst.

12.2 In geval van tussentijdse beëindiging geldt een opzegvergoeding van 50% van de nog resterende huurtermijnen. De opzegvergoeding is de Member, op het moment van de tussentijdse beëindiging, verschuldigd aan Boogle Smart Cycling en staat los van de overige verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Member die voorvloeien uit de Overeenkomst.

12.3 Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk indien:

 1. a) de Member geen betalingsachterstand bij Boogle Smart Cycling heeft;
 2. b) de Member de opzegvergoeding volledig aan Boogle Smart Cycling heeft voldaan;
 3. c) de Boogle Bike is ingeleverd conform artikel 14 van deze algemene voorwaarden

 

 1. Beëindiging van de Overeenkomst

13.1 De Overeenkomst kan tegen het einde van de Huurperiode worden opgezegd.

13.2 De voor onbepaalde tijd verlengde Overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd.

13.3 Opzegging van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door Boogle Smart Cycling is ontvangen.

 1. Inlevering van de Boogle Bike

14.1 De Member is verplicht om de Boogle Bike, indien de Overeenkomst is opgezegd of ontbonden, uiterlijk op de laatste dag van de Huurperiode in te leveren op een door Boogle Smart Cycling aan te geven locatie.

14.2 Bij inlevering van de Boogle Bike wordt een Inleverbewijs, waarop de datum van inlevering, hetgeen er is ingeleverd en de conditie van hetgeen er is ingeleverd wordt vermeld, ingevuld en ondertekend.

14.3 Indien de Member de Boogle Bike niet (tijdig) inlevert, is Boogle Smart Cycling gerechtigd de Boogle Bike te vorderen. De kosten die hiermee gepaard gaan komen voor rekening van de Member.

14.4 Indien de Member de Boogle Bike niet (tijdig) inlevert, is Boogle Smart Cycling niet langer gehouden om aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst te voldoen.

14.5 Indien de Member de Boogle Bike niet (tijdig) inlevert, zal per dag dat de Boogle Bike te laat wordt ingeleverd een boete van € 5,– aan de Member in rekening gebracht. Ook zullen alle ontstane kosten en ontstane schade als gevolg hiervan, aan de Member in rekening worden gebracht, tenzij de Member kan aantonen dat het niet tijdig inleveren van de Boogle Bike is veroorzaakt door overmacht in de zin van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

14.6 Indien de member, na opzegging, niet binnen tien dagen na de einddatum de Boogle Bike inlevert zal Boogle Smart Cycling aangifte doen van diefstal door Member. Tevens is Member in dat geval gehouden de door Boogle Smart Cycling geleden schade te vergoeden welke verschild per type abonnement: Het van toepassing zijnde schadevergoeding bedraagt per membership (inclusief BTW):

Boogle Basic                €    340,–

Boogle Comfort            €    570,–

Boogle E-Bike              € 1.230,–

Boogle Speed Pedelec  € 2.470,–

 1. Overige verplichtingen van de Member

15.1 De Member is verplicht indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of er enig beslag op zijn goederen of vermogen wordt gelegd, Boogle Smart Cycling hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger erop te wijzen dat de Boogle Bike eigendom van Boogle Smart Cycling is en er derhalve geen beslag op de Boogle Bike kan worden gelegd.

15.2 Als het beslag na het einde van de Overeenkomst voortduurt, blijft de Member verplicht om de Huurprijs te betalen totdat de Boogle Bike weer vrij van beslag is ingeleverd bij Boogle Smart Cycling dan wel de Boogle Smart Cycling.

 1. Aansprakelijkheid

16.1 Boogle Smart Cycling kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. a) een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
 2. b) enige daad of nalatigheid van de Member.

16.2 Boogle Smart Cycling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Boogle Smart Cycling is uitgegaan van door de Member verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

16.3 Indien de Member of een derde wijzigingen aanbrengt aan de Boogle Bike, sluit Boogle Smart Cycling iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

16.4 Boogle Smart Cycling is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht, door het gebruik van de Boogle Bike, aan de Member en/of derden.

16.5 Boogle Smart Cycling is niet aansprakelijk voor schade indien de Member de Boogle Bike verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.

16.6 Boogle Smart Cycling kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die de Member heeft gekregen door het gebruiken van de Boogle Bike.

16.7 Boogle Smart Cycling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere, doch uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.8 Uitzondering vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Boogle Smart Cycling is vastgesteld jegens de Member zijnde een consument.

16.9 Indien Boogle Smart Cycling aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Boogle Smart Cycling beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Boogle Smart Cycling gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Boogle Smart Cycling in totaliteit beperkt tot de Huurprijs van de Boogle Bike voor 1 maand.

16.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Member uit welken hoofde ook jegens Boogle Smart Cycling vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Member deze rechten en/of bevoegdheden jegens Boogle Smart Cycling kan aanwenden.

16.11 De Member is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van andere gebruikers dan de Member gedurende de Huurperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat de Boogle Bike in de macht is gebracht van Boogle Smart Cycling.

 1. Overmacht

17.1 Boogle Smart Cycling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: elke van de wil van Boogle Smart Cycling onafhankelijke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, alsmede (voor zover daaronder niet reeds begrepen) oorlog, oorlogsgevaar, oproep, natuurrampen, werkstaking, werklieden uitsluiting, vertraagde of uitblijven van levering door Boogle Smart Cycling, transportstoringen, ongevallen, weersomstandigheden, beperkingen opgelegd door derden of de overheid, energiestoring, internetstoring en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van Boogle Smart Cycling of diens leveranciers

17.2 Indien er sprake is van overmacht, dan zal Boogle Smart Cycling niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de Overeenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. De Member heeft bij overmacht niet het recht haar (betalings)verplichtingen op te schorten.

 1. Hoofdelijkheid

18.1 Indien naast de Member ook (een) andere (rechts-)perso(o)n(en) de Overeenkomst ondertekent/ondertekenen, zijn alle ondergetekenden in dezelfde mate verplicht alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst na te komen.

 1. Overdraagbaarheid

19.1 Indien de Member de Overeenkomst en alle rechten en plichten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan een derde wenst over te dragen, dan is daartoe schriftelijke toestemming/medewerking van Boogle Smart Cycling benodigd. Boogle Smart Cycling kan hieraan aanvullende voorwaarden verbinden.

19.2 Boogle Smart Cycling is gerechtigd om alle vorderingen, rechten en plichten die uit de Overeenkomst voortvloeien aan derden over te dragen. De Member gaat ermee akkoord medewerking te verlenen aan een dergelijke overdracht. Indien de Member zijnde een consument niet wenst in te stemmen met een dergelijke overdacht, heeft de consument het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na datum van kennisgeving schriftelijk te ontbinden.

 1. Wijziging contactgegevens

20.1 Indien de contactgegevens van de Member wijzigen, dient de Member deze wijziging uiterlijk binnen 30 dagen na de wijziging door te geven aan Boogle Smart Cycling.

20.2 Onder contactgegevens wordt onder andere verstaan:

a) het woonadres;

b) het e-mailadres;

c) het telefoonnummer;

d) het rekeningnummer.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op de Overeenkomst tussen Boogle Smart Cycling en de Member is Nederlands recht van toepassing.

21.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst tussen de Member en Boogle Smart Cycling worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Boogle Smart Cycling is gelegen. De Member zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Boogle Smart Cycling schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Aanvullende voorwaarden t.b.v. E-bikes

Accu onderhoud algemeen

  • Voor het eerste gebruik van een nieuwe accu of wanneer er een maand niet is gefietst de accu eerst weer volledig opladen voor de volgende rit.
  • Koppel een opgeladen accu zo snel mogelijk weer los van de lader, laat deze niet onnodig aan de lader hangen. Het beste voor een Li-on accu is om deze maximaal voor 95% op te laden. We begrijpen dat dat lastig is maar het geeft wel aan dat volledig vol (dus permanent aan lader) niet beter is.
  • Is de accu onder de 40% gekomen na een rit dan is het aan te raden deze weer te laden.
  • Bij weinig gebruik de accu nooit leeg bewaren. Een li-ion accu loopt langzaam leeg en bij een te lage spanning kunnen de cellen beschadigen (diepteontlading).
  • Wordt de accu voor lange tijd niet gebruikt (> maand) dan deze in een vorstvrije, droge plek opgeladen opslaan (voorkeur 60%-80% vol). Tevens is het verstandig om de accu maandelijks even te checken door bij te laden.
  • Let op weersinvloeden: extreme kou, hitte of veel vocht.
  • Zet de fiets nooit pal in de zon als het niet nodig is. Hele hoge temperaturen zorgen voor een versneld chemisch verval.
  • Gebruik altijd de bijbehorende lader voor het laden van de accu. Wissel nooit met laders met verschillende spanningen of voor verschillende types als Ni-MH, Ni-Cd, Li-on, LiFePO4.
  • Gebruik de accu alleen voor de toepassing waar deze voor is bestemd.
  • Is de accu defect of vertoont deze rare symptomen leg deze dan op een veilige plek. Ga nooit de accu zelf repareren of openmaken. Li-on accu’s kunnen bij onjuist gebruikt explosief en zeer brandbaar zijn.
  • Een slechte of defecte fietsaccu altijd bij een dealer Stibat punt of chemisch depot van de gemeente inleveren.

 

Actieradius Lithium Ion accu

  • De actieradius van een elektrische fiets is afhankelijk van vele verschillende factoren. Zoals het gewicht van uzelf en de fiets, bandenspanning, terrein en keuze versnelling. Verder hebben de weersomstandigheden veel invloed. Met koude temperaturen kan de actieradius dalen met 20% tot 30%.
  • Een Li-on accu verliest continu aan capaciteit ook als deze niet wordt gebruikt. Naast het gebruik speelt daarom ook de leeftijd mee. Door chemisch verval gaat een Li-on accu in de regel 3 tot 5 jaar mee.
  • Bij het wegvallen van de trapondersteuning van de fiets kan het zijn dat de software deze heeft uitgeschakeld om de accu te beschermen. Schakel de ondersteuning uit en in om deze weer te activeren (bij lage accuspanning zal de software blijven uitschakelen). Mocht dit het geval zijn eerst de accu weer opladen.